sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Przyłączenie posesji do sieci WOD/KAN

Budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego krok po kroku.

Krok pierwszy..

Wystąpienie przez Wnioskodawcę posiadającego prawo do dysponowania nieruchomością lub przez upoważnioną przez niego firmę projektową do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myszkowie (ul. Okrzei 140) z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na podłączenie działki (posesji) do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy dołączyć: aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 do celów opiniodawczych - możliwą do zakupienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6. Na tej podstawie ZWiK Myszków wydaje warunki techniczne które ważne są 1 rok od daty ich wydania.

Krok drugi..

Sporządzenie przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami - w oparciu o ww. warunki techniczne - Projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej w zakresie instalacji zewnętrznej. Dla sporządzenia tego projektu Wnioskodawca winien dostarczyć projektantowi: mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych przedmiotowej działki w skali 1:500 lub 1:1000 - zamówioną u dowolnego geodety z uprawnieniami (mapa nie może być starsza niż 3 miesiące), kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy jest to pusta działka budowlana lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego względnie zaświadczenie z Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miasta w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26.

Krok trzeci..

Uzgodnienie sporządzonego projektu przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (zabiega o to projektant).

Krok czwarty..

Złożenie pisemnie przez Inwestora przyłącza w siedzibie ZWiK Myszków (ul. Okrzei 140) w obecności pracownika ZWiK wniosku o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ww. wniosek i oświadczenie może Inwestor złożyć alternatywnie w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Krok piąty..

Prace budowlane związane z ułożeniem zaprojektowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej prowadzone przez zakład instalacji wod-kan. po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę w Dziale Sieci Wod.-Kan. ZWiK Myszków o podjęciu się tych prac. Nawiercenie wodociągu dla włączenia do niego budowanego przyłącza wykonuje odpłatnie tylko i wyłącznie ZWiK Myszków po wcześniejszym uiszczeniu opłaty, której wartość jest zależna od średnicy nawiercanego wodociągu (koszt nawiercenia wg taryfikatora).

Krok szósty..

Odbiór techniczny wykonanego przyłącza na otwartym wykopie przez pracowników Działu Sieci ZWiK Myszków. Przy odbiorze technicznym niezbędna jest obecność wykonawcy przyłącza oraz inwestora. Do dokumentu odbiorowego jakim jest protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza, wykonawca koniecznie dołącza: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wod.-kan. oraz protokół przekazania-odbioru zajętego pasa drogowego (gdy był takowy zajmowany).

Krok siódmy..

Zawarcie ze ZWiK Myszków (w Dziale Obsługi Klienta) umowy na dostarczanie wody i na odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.